Skrevet af:

Vedr. Lovforslag nr. L 153/2014-2015: – afskaffelse af beskikkelsesordningen for translatører og tolke

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget
Folketinget
Christiansborg
1240 København K

København, den 8. april 2015

Den danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder er blevet opmærksom på ovennævnte lovforslag re. den del, omhandler en afskaffelse af beskikkelsesordningen for translatører og tolke.

Komiteen er – ud fra et menneskeretligt aspekt – stærkt betænkelig ved forslaget og må derfor fraråde forslagets ophøjelse til lov. Baggrunden for komiteens holdning er vore erfaringer igennem mange år fra behandlingen af asylsager og straffesager, hvor oversættelsesarbejde og tolkevirksomhed på højeste faglige niveau er en absolut afgørende forudsætning for sagernes anstændige behandling og dermed korrekte udfald. Efter vor opfattelse vil en afskaffelse af beskikkelsesordningen med overvejende sandsynlighed føre til et kvalitetsmæssigt fald i de nævnte ydelser, til skade for myndighedernes behandling af disse for de implicerede individer afgørende sager.

Kommentaren i udvalgets bilag 1 side 12, at der i dag (kun) er beskikkede translatører på 26 sprogområder sammenholdt med, at der findes mellem 4500 of 6000 forskellige sprog i verden, forekommer søgt og uden større relevans, idet virkelighedens myndighedshåndtering af sagerne viser, at de ekspertdækkede sprogområder udgør langt den overvejende del af den samlede sagsmængde.

At der forekommer sager, hvor man under nødvendighedens lov må afgøre sager med sprogproblemer uden absolut ekspertbistand, modsiger ikke det forhold, at vi i dansk retsanvendelse bør anse os forpligtet efter Den Europæiske Menneskeretskonvention art. 6 stk. 3 litra a og e til at benytte den bedst opnåelige ekspertbistand på det sproglige område.

Komiteen har noteret sig de bemærkninger, der er fremsat til lovforslaget af Danske Advokater (”.. forslaget bør genovervejes”), Advokatrådet (”..bør bygges på en grundig analyse i et udvalgsarbejde”), Landsforeningen af Forsvarsadvokater (”..burde indgå i nærmere overvejelser omkring, hvilke krav der stilles til tolke i straffesager”) og Institut for Menneskerettigheder (”..det bør sikres, at ændringerne ikke i praksis medfører forringelser i tolkeydelserne, ligesom det bør undersøges, om niveauet af tolkeydelser i retssystemet er tilfredsstillende”).

Komiteen deler de her refererede synspunkter.

På vegne af Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder

Karsten Fledelius
Universitetslektor, formand.

e.b. Philip Maschke, Sekretariatsleder