Leder

Overlever den demokratiske verdensorden?

Af Karsten Fledelius              

Dette var hovedspørgsmålet på en eftermiddagskonference hos DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier, i København den 7. februar 2018, med titlen “Making sense of international (dis)order” med Mark Leonard, direktør for European Council of Foreign Relations – en fælleseuropæisk tænketank med base i UK – som hovedtaler. Mark Leonard, som er geopolitiker og geoøkonom, gennemgik baggrunden for den såkaldte Liberal World Order, vi har levet under 1991-2014; han gav et bud på, hvorledes EU ville kunne bevare drømmen om en stærk “liberal orden” indadtil, mens vi samtidig indstiller os på en tilbagevenden til en svagere “liberal orden” i resten af verden. Det blev en interessant diskussion med meget forskellige syn på verdens fremtidige tilstand.

Allerede for 5 år siden, i nr. 1-2/2013 af MenneskeRet & Vrang, rejste vi spørgsmålet, om vi var på vej mod en ny “Pest over Europa”, tilsvarende den totalitære udvikling, der bredte sig ud over kontinentet i 1930erne, tilintetgjorde det ene demokrati efter det andet og mundende ud i Anden Verdenskrig. Anledningen var 80-året for udgivelsen af den danske socialdemokratiske politiker Hartvig Frischs bog med denne titel, hvori han påviste den systematiske måde, som de nye diktatoriske regimer undergravede demokratiet på – med mange af demokratiets egne midler. Siden har vi oplevet, hvorledes propaganda, brug af de nye sociale medier og deciderede fake news har givet uventede udslag ved valgurnerne – mest markant ved Brexit-afstemningen i England og valget af outsideren Donald Trump til præsident i den stat, som siden 1941 har stået som fyrtårnet for “Den Frie Verden”, og siden 1991 som klodens eneste “supermagt”: USA.

Det sidste valg har på mange måder været det mest tankevækkende, fordi valgets vinder angiveligt vandt sin snævre sejr – med et mindretal af de afgivne stemmer – i kraft af støtte via bl.a. cyberspace fra den nye udfordrer af den “liberale verdensorden”: Rusland. Dette har forarget mange. Også blandt dem, som har set det som helt naturligt med vestlig opbakning til “liberale” præsidentkandidater i tidligere sovjetlande som Rusland, Ukraine og Georgien. Mange ser den aktuelle internationale situation som en tilbagevenden til den “kolde krig” fra 1980erne med Sovjetunionens vigtigste efterfølgerstat, Rusland, i sin gamle rolle som modpol til, og modstander af, den “frie verden”. Med gensidige sanktioner og militær genoprustning mellem magtblokke som naturlige følgevirkninger.

Det er imidlertid nok mest frugtbart at se indad, se på de udfordringer af demokratiet som idé og livsform, som har udviklet sig under den hidtidige “liberale verdensorden”. Ikke på noget tidligere tidspunkt i verdenshistorien har der været så mange demokratisk styrede lande som i 2011, med diktaturernes fald i Tunesien, Ægypten og Libyen. Men indførelse eller udvidelse af demokrati har også medført mange skuffelser, som med rette eller urette er blevet tilskrevet denne statsform. Invasionerne af Afghanistan og Irak har ikke skabt velfungerende demokratier, trods de bedste hensigter, lige så lidt som det “Arabiske Forår”. De stærkt opmuntrende (og udefra opmuntrede) “orange revolutioner” i tidligere sovjetrepublikker har også ofte ført til skuffelse.  Mest bekymrende har det været at opleve demokrati-skeptiske stemninger udvikle sig inden for det, vi i Europa har været tilbøjelige til at opfatte som kernen af den “liberale verdensorden”: vort eget kontinent.

Det er ikke blot EU, som efter radikale udvidelser i nullerne er blevet ramt af krise. Det er i hele det område, som er omfattet af et grundlæggende demokratisk værdifællesskab: Europarådets medlemslande. Især i to af de folkerigeste Europarådslande har man i 2010erne fjernet sig fra det fælles grundlag: Rusland og Tyrkiet. Det er sket under pres både indefra og udefra og har ført til stærkt forværrede forhold for ytringsfrihed og civilsamfund i form af forfølgelse af eller ligefrem drab på journalister, og ved indgreb mod angiveligt statstruende NGOer. Men herfra har krisen bredt sig til især konservative, globaliseringsskeptiske miljøer i de europæiske kernelande. Nu også med indvirkning på den bredere politiske kultur selv i lande med en gammel demokratisk tradition som England og Danmark.

Det er i denne situation, at det er blevet Danmarks opgave at røgte formandsskabet i den ældste og mest grundlæggende moderne europæiske organisation, Europarådet. Ofte glemt under indtryk af den tilsyneladende langt mere dagligdagsprægende Europæiske Union. Denne union er imidlertid opbygget på de “liberale” værdier, som er hele Europarådets idé – en konsekvent afstandtagen fra den undertrykkelse af individet, som er diktaturernes kendemærke.

Et vigtigt udtryk for disse “liberale” værdier er de konventioner, som efterhånden alle andre europæiske stater end Hviderusland har tilsluttet sig siden 1948, såvel som de organisationer og institutioner, der er dannet for at sikre konventionernes omgørelse til konkret virkelighed for medlemslandenes borgere og samfund. Mest i fokus under det danske formandsskab er den Europæiske Menneskeretsdomstol, som fra flere sider, også i Danmark, er blevet beskyldt for at være utidssvarende og ikke tage tilstrækkeligt hensyn til folkestemningen og det politiske flertal i flere af medlemslandene.

Også herhjemme har skepsis og modstand bredt sig mod de konventioner, Danmark tidligere frivilligt har tilsluttet sig, og i øvrigt bedre efterlevet end de fleste andre lande. Ironisk nok er disse konventioners konkrete indhold og ganske besindige efterlevelse i virkeligheden ukendt for de fleste, som kun hører om dem i forbindelse med enkeltsager, der bliver blæst op i medierne.

Hvad de færreste danske borgere er bevidst om, er i hvor høj grad, Europarådets og Danmarks Grundlovs værdisæt i virkeligheden stemmer overens. Og i hvor høj grad beskyttelsen af enkeltindividet mod magthaveres vilkårlighed er grundlaget for de regler for god regeringsførelse, som blev stadfæstet ved CSCEs (OSCEs forgængers) afgørende møde i juni 1990 i København – dér hvor de kriterier for demokrati, menneskerettigheder og good governance blev fastlagt, som EU  overtog som “Københavnskriterierne”. Danmark har selv været med til at skabe dem, og vi er i høj grad medansvarlige for at opretholde dem. Inden for det europæiske fællesskab, som er blevet udfordret endnu engang af de aktuelle kriser. Vi har både et historisk og et aktuelt medansvar for, at vi i Europa kan bevare en stærk “liberal”, humanitær og demokratisk samfundsorden som et forbillede for resten af verden. Vi er selv medansvarlige, her og nu, for at den “liberale verdensorden” overlever også den aktuelle krise.

Den farlige retorik

Af Karsten Fledelius

Den 40 år gamle sikkerhedskonference omkring Europa og det nordlige Asien, som blev grundlagt i Helsinki den 1. august 1975 for at sikre grænser og menneskerettigheder, er blevet rystet i sin grundvold. Vi er tilbage i en tilstand af mistillid og gensidig mudderkastning, man ikke har set magen til siden første del af 1980erne. Og denne kamp, som udkæmpes både i medierne og i økonomien, er udmarvende ikke blot for stridens genstand, Ukraine, men i høj grad for de to kriseramte hovedaktører, EU og Rusland. 2014 var noget af en ”kold tyrker” for samarbejdsklimaet i ”Eurasia”, et nyt slagord som blev ført frem først og fremmest fra russisk side.

Forurettethed, forargelse og forbitring er nok de følelser, der kommer stærkest til udtryk på begge sider. Skuffelsen synes enorm. Den gensidige forståelse synes gennemgående at glimre ved sit fravær, hvis man da ikke medtager de europæiske højregrupperinger, som hylder Putin som en forsvarer for traditionelle kristne holdninger. Det er lykkedes denne at mistænkeliggøre ikke blot militæralliancen NATO og USA, som altid har været en taknemmelig skydeskive for nationalkonservative russere, men også det EU, som hidtil har været Ruslands vigtigste handelspartner. Ved nytåret placerede russiske varehuse gulvmåtter med det amerikanske flag ved indgangene, så folk tørrede deres vinterstøvler af på dem. Og der laves fornærmende jokes om amerikanere, fra Obama til lokale diplomater, som villigt gengives af de regeringstro medier.

Det er bekymrende, at nogle af de russiske journalister og studieværter, som fører an i disse kampagner, tidligere var kendt for liberale, pro-europæiske holdninger. På vestlig side bliver dæmoniseringen af ikke blot Putin, men også af Rusland og russerne stadig mere udbredt. Koldkrigsretorikken er blevet genoplivet som ingensinde siden Georgien-konflikten i 2008. Gensidige fornærmelser af enkeltpersoner og nationer har lynhurtigt bredt sig i både øst og vest og er med til at forgifte atmosfæren dem imellem. I den danske rejsebranche oplevet som en væsentlig nedsat efterspørgsel efter rejser til Rusland.

Ejendommelig nok betegner året 2015 70-året for afslutningen af Anden Verdenskrig, 60-året for København-Bonn erklæringerne om mindretallenes stilling i den dansk-tyske grænseregion, 40-året for Helsinki-aftalen om Sikkerhed og Samarbejde i Europa, 25-året for CSCE-konferencen i København (”The Human Dimension”), hvor de såkaldte Københavns-kriterier for demokrati, frie og fair valg, god regeringsførelse, markedsøkonomi og retssamfund blev formuleret, samt 20-året for fredsslutningen i Dayton og Paris for Bosnien, Kroatien og Serbien-Montenegro. Alt sammen begivenheder, som i større eller mindre grad har præget udviklingen mod større sikkerhed, bedre naboskab og mere demokrati i Europa. Er dette nu ved at være en overstået kapitel?

Udviklingen siden 1989 har da klart haft store skønhedspletter. Men indtil sidste år syntes Europa at være nået frem til en form for stabilitet og balance, som lovede godt for fremtiden. Kontinentet er blevet voldsomt revet ud af denne ro ved krisen i og omkring Ukraine, som har bragt tilliden mellem Rusland og dets naboer i vest til et lavpunkt, man ikke har set siden 1980erne.

Samtidig er situationen i Mellemøsten kommet ud af kontrol med hand­lings­lam­mel­se og store flygtningestrømme som konsekvens. Igen som for 100 år siden udsæt­tes kristne befolknings­grup­per for voldsom forfølgelse, mens omverdenen ser passivt til og i bedste fald tager imod flygtningene. Og i januar og februar har både Paris og København været udsat for blodige attentater i protest mod bladtegneres islamkritiske karikaturer.

Hverken EU eller Rusland har brug for eller råd til den igangværende indbyrdes konflikt, og værst går det ud over stridens æble, det længe misregerede og mishandlede Ukraine. EU og Rusland skyder gensidigt skylden på hinanden for en konflikt, som begge parter faktisk håndterer rigtig skidt. Propa­gan­daen har fine kår på begge sider af den nye ”kulturgrænse”. Det hele kan forekomme lige så meningsløst som udbruddet af Første Verdenskrig. Krisen har allerede bidt sig hårdt fast. Fortsætter den yderligere, vil vinderne være Kina, og måske Indien og USA, men hverken EU eller Rusland.

Hvad kan der gøres? Ja, de sikkerhedsmæssige instrumenter er stadig tilstede. Både FN, OSCE og Europarådet. Men hvordan kommer de på banen igen? Og med hvilke chancer for succes? Det er nogle af de spørgsmål, vi vil forsøge at tage op i dette nummer af MR&V.